تعرفه های دایرکتم

راهنمای تصویری نحوه خرید پکیج دایرکتم

آموزش خرید دایرکتم
تعرفه دایرکتم
خرید اکانت دایرکتم
خرید پکیج دایرکتم

تعرفه های دایرکت هوشمند اینستاگرام

299،000 تومان

پیج های زیر 10k فالوور

پکیج ماهانه اقتصادی

✔ پاسخ هوشمند

✔ فرم ساز

✔ ویترین ساز

✔ پیامک هوشمند

✔ کامنت/لایو هوشمند

499،000 تومان

پیج های بین 10k تا 25k فالوور

پکیج ماهانه اقتصادی

✔ پاسخ هوشمند

✔ فرم ساز

✔ ویترین ساز

✔ پیامک هوشمند

✔ کامنت/لایو هوشمند

2،750،000 تومان

پکیج 1 ماهه

✔ پاسخ هوشمند

✔ فرم ساز

✔ ویترین ساز

✔ پیامک هوشمند

✔ کامنت/لایو هوشمند

7،750،000 تومان

پکیج 3 ماهه

✔ پاسخ هوشمند

✔ فرم ساز

✔ ویترین ساز

✔ پیامک هوشمند

✔ کامنت/لایو هوشمند

13،125،000 تومان

پکیج 6 ماهه

✔ پاسخ هوشمند

✔ فرم ساز

✔ ویترین ساز

✔ پیامک هوشمند

✔ کامنت/لایو هوشمند

19،800،000 تومان

پکیج 1 ساله

✔ پاسخ هوشمند

✔ فرم ساز

✔ ویترین ساز

✔ پیامک هوشمند

✔ کامنت/لایو هوشمند